"I BHSEINMNB BEGIIE cullflfll III II“ IBIIIIIII III nmoenmumm III II" IIIIIIII “ISEIIII'ISII. II“ III]. III!!!" INC??- Illllll FIIII irng‘flip. com - https://inspirational.ly

“If conservatives become convinced that they cannot win democratically…… Conservative, David Frum (1500×841)