"I WAMEIE'MIKHI III II“ CIIIIII III IIEIIIBIIIIIIIIII III Ill llllI IIIIIICI HISEIIIIISI. IIEYllll IIIEIECI Imcl'- Illllll IIIII imgflip. com - https://inspirational.ly

“If conservatives become convinced that they cannot win democratically…… Conservative, David Frum (474×266)