’ u d I’m not where I want to be J V .. ’- .r~ .. I x V “' o 96‘ ' ,3 ' _ g / but I’m proud I’m not where I used https://offbeatquotes.com

’ U D I’m Not Where I Want To Be J V .. ’- .r~ .. I X V “' O 96‘ ' ,3 ' _ G / But I’m Proud I’m Not Where I Used