‘foo cqu'T 04qu 1716 P5035 Llfioudb 7'00, FuT You CIN anon/(,5 “HE ’PEOVLE flfourdv fiat)- u~':':’°~“ - III https://inspirational.ly

[Image] Change the people around you.