YESTERDAY YOU SAID TOMORROW. https://offbeatquotes.com

YESTERDAY YOU SAID TOMORROW.