‘: I "L V f z 1' 1 '7’ J ‘. {vii-If}? https://inspirational.ly

[IMAGE] “Idols = Rivals” (192)