Gewohnheiten + ? so. SA. FR. 00. 28 27 26 25 O Schlaf v v / v 0 Lesen v v v v 0 Joggen v Lie estiitzen o g +Gymnastik O Satziibung V V v v 0 Meditation v v v v 0 Sport ‘1 V 0 Animation v v v v 0 Musik v Q Schreiben v v v v 0 Ziele und Geld v v https://inspirational.ly

[image] You may like this because this is what peak performance looks like